top of page
< Back

Kiyoko Shimabukuro

Senshin Buddhist Temple

Kiyoko Shimabukuro

1311 W. 37th St., Los Angeles

bottom of page